Skatt 2015

Skattekalkulatorer

Hva er skatt - Om skatt i Norge

Skatt i Norge

Skatt er på en måte et gebyr ("pålagt") av en regjering på et produkt, inntekt, eller f.eks. aktivitet. Hvis avgiften er pålagt direkte personlige eller bedriftsrelaterte inntekter, så er det en direkte skatt. Hvis avgiften er pålagt på prisen av en vare eller tjeneste, kalles dette en indirekte skatt. 
Formålet med beskatning er å finansiere offentlige utgifter. En av de viktigste bruksområdene for skatter er å finansiere offentlige goder og tjenester som for eksempel gatebelysning, gaterengjøring, bygging av infrastruktur som vei, helserelaterte tjenester m.m.

Skatt i Norge vedtas av Stortinget for ett år av gangen. Skatt defineres som ytelser fra private til det offentlige uten konkrete vederlag. Skattenivået i Norge har variert mellom 40 og 45 % av BNP siden 1970-tallet. Det alt vesentligste av skatteinntektene tilfaller staten, men om lag 12 % tilfaller kommunene og om lag 2 % tilfaller fylkeskommunene. Staten får de største skatteinntektene fra merverdiavgift, inntektsskatt i petroleumssektoren, arbeidsgiveravgift og skatt på alminnelige inntekt for personer.

Rettsgrunnlag
Folkets rett til selv å bestemme sine skatter er et fundamentalt prinsipp i et demokrati. I Norge er dette prinsippet nedfelt i Grunnloven § 75 bokstav a:
 
Det tilkommer Storthinget (...) at paalægge Skatter, Afgifter, Told og andre offentlige Byrder, som dog ikke gjælde udover 31te December i det næst paafølgende Aar, medmindre de af et nyt Storthing udtrykkelig fornyes.  
 
Skatter, avgifter og toll vedtas av Stortinget for ett år av gangen gjennom de årlige skatte-, avgifts- og tollvedtakene (plenarvedtak). Stortinget må dermed hvert år ta stilling til i hvilken grad det er ønskelig å foreta endringer i skatte- og avgiftsopplegget. Det hviler i utgangspunktet ingen andre begrensninger på Stortingets beskatningsmyndighet etter Grunnloven § 75 bokstav a enn de som følger av Grunnloven selv. Forbudet mot tilbakevirkende lover i Grunnlovens § 97 er et eksempel på en slik begrensning.

De nærmere skattereglene er gitt i en rekke lover med tilhørende forskrifter. Sentrale lover er bl.a. skatteloven, folketrygdloven, arveavgiftsloven, eigedomsskattelova, merverdiavgiftsloven, særavgiftsloven og tolloven.

Stortinget fastsetter hvert år maksimumssatser for skatt til kommunene av formue og inntekt og skatt til fylkeskommunene av inntekt. Kommunestyrer og fylkesting skal i forbindelse med budsjettet vedta satser for inntektsskatt til kommune og fylkeskommune. 

Skattekalkulator

Gå til skattekalkulator

Selvangivelse i miniatyr
Kalkulatoren egner seg ikke for pensjonister, trygdede, selvstendig næringsdrivende, de som forsørger ektefelle og folk bosatt i Finnmark. Men for de aller fleste andre gir denne kalkulatoren en god pekepinn på skatten i 2016.

Kilde: Dinside.no

Mitt skatteoppgjør

Fra 18. juni varsler Skatteetaten deg om skatteoppgjøret. De kan dessverre ikke gi deg en konkret dato for når du får oppgjøret ditt. 

Skatteetaten varsler deg på e-post/sms når skatteoppgjøret ditt er klart. Da ligger melding om oppgjøret klar i altinn. På den måten slipper du å lete og lure. Sørg derfor for at kontaktinformasjonen din er oppdatert - det gjør du på norge.no.

Se ditt skatteoppgjør

Restskatt

Hvis skatteoppgjøret ditt viser at du har restskatt, må du betale det du skylder. Du får tilsendt et betalingskort med betalingsinformasjon.  Det er skatteoppkreveren i din kommune som både krever inn og betaler ut skattepenger.

Mer informasjon:

Skattekort og forskuddsskatt